Zemes attīrīšana no kokiem un krūmiem. Kā to paveikt bez maksas?

Vispirms, noteikti jāsazinās ar uzņēmuma "Kokaugi" speciālistiem pa tālruni 29112528 un jānosūta e-pastā [email protected] norādījumi, kādā teritorijā vēlaties, lai tiktu nozāģēti koki un krūmi, iespējams, gribat, lai atsevišķi koki un krūmi netiktu nozāģēti u.c. Kā arī uzņēmuma "Kokaugi" speciālistiem būs vajadzīgs īpašuma, kurā jāattīra zeme no kokiem un krūmiem, kadastra numurs vai adrese. Tas nepieciešams, lai izmantojot satelīta karti un GPS, uzņēmuma speciālisti varētu pastāvīgi novērtēt zemes gabalu un tā robežas, un izplānot, kā efektīvāk veikt zāģēšanas darbus. Zemes īpašniekam tas dod to, ka zemes gabala novērtēšana var tikt veikta, nepiesaistot, neapgrūtinot pašu saimnieku.

Ja zemes īpašnieks izsaka vēlmi, lai zemes attīrīšana tiktu veikta noteiktā laikā, uzņēmuma "Kokaugi"speciālisti iespēju robežās var ieplānot veicamos zemes attīrīšanas darbus, un tos veikt atbilstoši saimnieka vēlmēm. Kad ir panākta mutiska vienošanās ar zemes īpašnieku, uzņēmuma "Kokaugi" speciālisti pārliecinās par zemes īpašnieka īpašuma tiesībām, un tiek noslēgts līgums, lai varētu veikt zemes attīrīšanu no kokiem un krūmiem.

Īpašumā tiks nozāģēti visi koki un krūmi - atbilstoši 309. MK noteikumiem.

2-1-r

Šķelda tiks saražota turpat uz vietas

Nozāģētie koki un krūmi tiek nogādāti ceļa malā, kur tiek izveidota krautne, šim darbam tiek izmantots traktors un cita lauksaimniecības tehnika. Pēc tam turpat uz vietas nozāģētos kokus un krūmus ar šķeldotāju sašķeldo, šādā veidā tiek saražota šķelda.

Uzņēmums "Kokaugi" visus zemes attīrīšanas darbus var veikt pastāvīgi, proti, zeme var tikt attīrīta un šķelda saražota, saimniekam klāt neesot. Dažkārt, lai uz īpašnieka zemes tiktu nozāģēti koki un krūmi, ir nepieciešama atļauja, ko izsniedz pašvaldība vai kāda valsts iestāde, uzņēmums "Kokaugi" var konsultēt zemes īpašnieku, kā šādu atļauju ātrāk un vienkāršāk saņemt.

2-2-r
2-2-l

Zeme tiks attīrīta un šķelda saražota mēneša laikā

Uzņēmums "Kokaugi" zemes attīrīšanas darbus veic ātrā laikā. Parasti kopumā viss process - saskaņošana ar saimnieku, zemes attīrīšana un šķeldošana - tiek paveikts apmēram mēneša laikā. Tiesa, ja zemes attīrīšana no kokiem un krūmiem tiek veikta sliktos laika apstākļos, piemēram, kad ir ziema vai pavasaris, mitrs laiks, un koplietošanas ceļi ir sliktā stāvoklī, šķeldošana var aizkavēties. Tas ir tāpēc, ka smagā tehnika - šķeldotājs, ar kuru tiek veikta šķeldošana, var tikt izmantots tikai tad, kad koplietošanas ceļi ir pieņemamā stāvoklī.

Pēc tam, kad uzņēmums "Kokaugi" ir veicis zemes attīrīšanas darbus, ar zemes īpašnieku tiek noslēgts pieņemšanas – nodošanas akts.

Uzņēmuma "Kokaugi" speciālisti sniedz konsultācijas, kādas ir iespējas attīrīt zemi no kokiem un krūmiem. Var droši zvanīt un uzdot interesējošos jautājumus darba dienās un arī brīvdienās pa tālruni 29112528.

Zemes attīrīšana – kad to neveic bez maksas

Mēdz būt situācijas, kad lauksaimniecības zemes attīrīšana no kokiem un krūmiem nevar tikt veikta bez maksas. Tas ir tad, ja teritorijā, kur ir jāattīra zeme, to ir tehnoloģiski sarežģīti paveikt. Piemēram, tad, ja zeme atrodas purvainā vietā vai teritorijā, kur ir sarežģīti piekļūt ar smago tehniku.

Pakalpojumu lauksaimniecības zemes attīrīšana nevar nodrošināt bez maksas, ja zāģēšanai paredzētie koki un krūmi ir salīdzinoši maz, teritorijā tie atrodas lielā attālumā viens no otra vai arī koki un krūmi ir ļoti smalki, iegūtā šķelda būs nekvalitatīva.

Ja Jums ir jāattīra zeme no kokiem un krūmiem, jebkurā gadījumā ir vērts zvanīt un vaicāt. Piemēram, ja Jums ir jāattīra vairāki zemes gabali, un vienā no tiem, attīrot zemi no kokiem un krūmiem, var iegūt kvalitatīvu šķeldu, savukārt – otrā laukā koki un krūmi nav pietiekami kvalitatīvi šķeldas ieguvei, ar uzņēmumu "Kokaugi" var vienoties, ka tiks attīrīta zeme gan zemes gabalā ar kvalitatīvo materiālu, gan zemes gabalā ar šķeldas ieguvei nekvalitatīvo kokmateriālu.

1-3-r